Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności
Przed rozpoczęciem korzystania z Naszej strony prosimy Państwa o dokonanie wyboru czy strona może korzystać z plików cookie lub innych technologii, takich jak sygnały nawigacyjne w sieci web, znaczniki pikseli i obiekty Flash („Pliki cookie”).

Są wymagane, aby umożliwić korzystanie z podstawowych funkcji witryny, takich jak zapewnienie bezpiecznego logowania lub zapamiętywanie, na jakim etapie rezerwacji jest użytkownik. Bez tych plików korzystanie z Naszej strony nie będzie możliwe.

Umożliwiają analizę korzystania z witryny przez użytkownika w celu oceny i poprawy jej wydajności dzięki zrozumieniu, jak korzystają z niej użytkownicy a także mają na celu dopasowanie i zapamiętanie preferencji użytkownika. Mogą one być również wykorzystywane do zapewnienia lepszej obsługi klienta na tej stronie. Na przykład: do zapamiętywania danych do logowania, zapisywania informacji o tym, co znajduje się w koszyku lub dostarczania informacji o sposobach korzystania z naszej strony, do zapisywania informacji o wybranym języku, regionie, rozmiarze czcionki, wyglądzie strony internetowej.

Te pliki cookie są wykorzystywane do wyświetlania reklam, które są bardziej dopasowane do użytkownika. Możemy dzielić się tymi informacjami z reklamodawcami lub wykorzystywać je w celu lepszego zrozumienia zainteresowań użytkownika. Reklamowe pliki cookie mogą być na przykład wykorzystywane do udostępniania danych reklamodawcom, tak aby reklamy, które widzi użytkownik były do niego bardziej dopasowane, aby mógł on udostępniać niektóre strony na portalach społecznościowych lub zamieszczać komentarze na naszej stronie.

 

Szczegółowa informacja na temat korzystania z plików cookie i związanych z nimi technologii znajduje się pod poniższym linkiem Polityce prywatności.
MENU

recepcja TERMY

Dojazd

Umowa oraz regulamin Szkoły Pływania Pana Kropelki

REGULAMIN SZKOŁY PANA KROPELKI-wakacje

 

1. Szkoła Pływania Pana Kropelki, zwana dalej „Szkołą”, funkcjonuje w ramach organizacyjnych Term Cieplickich, zwanych dalej „Termami”.

2. Regulamin Szkoły wynika z Regulaminu Ogólnego Term oraz regulaminów szczegółowych poszczególnych stref, atrakcji wodnych itp, chyba że poniższe zapisy stanowią inaczej.

3. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach Szkoły jest:

a. brak przeciwskazań zdrowotnych

b. pisemny akces, a w przypadku dzieci i młodzieży – pisemna zgoda rodzica lub opiekuna

c. zakwalifikowanie na zajęcia (ilość grup i miejsc w grupach jest ograniczona)

d. zakup Karty Członkowskiej

4. Karta Członkowska (jednorazowy koszt wyrobienia Karty wynosi 10zł)

a. jest imienna (musi być podpisana imieniem i nazwiskiem uczestnika Szkoły)

b. nie może być odstępowana ani sprzedawana

c. służy wyłącznie do regulowania należności za lekcje w Szkole Pływania Pana Kropelki

d. służy do regulowania należności przez okres jednego miesiąca

5. Kartę należy zasilić kwotą 200 zł za zajęcia które odbędą się w lipcu i sierpniu.

6. Wpłaty należy dokonać na początku miesiąca, nie później niż w dniu pierwszych zajęć.

7. Brak wpłaty lub wpłata nieterminowa może skutkować utratą miejsca w grupie zajęciowej i wymaga ponownego zapisania (ustalenia grupy i terminów).

8. Informację o wysokości opłaty za dany miesiąc dla konkretnej grupy zajęciowej można uzyskać u Instruktorów Szkoły lub telefonicznie pod numerami: 75-75-46-932 i 881-521-002.

9. Wniesienie opłaty jest jednoznaczne z rezerwacją miejsca dziecka w grupie zajęciowej, w związku z tym w przypadku nieobecności nie przysługuje zwrot opłaty.

10. Warunkiem przystąpienia do lekcji jest posiadanie odpowiedniego stroju do zajęć - w tym obuwia basenowego i ręcznika.

11. Rodzic/opiekun ma obowiązek przed zajęciami poinformować Instruktora o każdym przypadku złego samopoczucia, urazu, kontuzji lub jakichkolwiek problemów zdrowotnych dziecka.

12. Do zajęć Instruktor nie ma prawa dopuścić osób z infekcją, stanem zapalnym, temperaturą, chorobą zakaźną, z ranami, podrażnieniami skóry lub opatrunkami, a także cierpiących na inne dolegliwości, mogącymi mieć wpływ na innych uczestników zajęć.

13. Zajęcia trwają 2 godziny zegarowe z czego 45 minut stanowi lekcja nauki i doskonalenia techniki pływania, a pozostały czas 1h 15min przeznacza się na swobodne zabawy w wodzie i zajęcia ruchowe itp. (np. latem w strefie basenów zewnętrznych).

14. W czasie zajęć dzieci pozostają pod opieką Instruktora, a nad ich bezpieczeństwem czuwają Ratownicy. Za bezpieczeństwo i zachowanie dzieci na terenie przebieralni, węzłów sanitarnych, hallu głównego i innych pomieszczeń obiektu opowiadają rodzice i/lub opiekunowie (w przebieralni rodzice proszeni są o korzystanie z obuwia basenowego).

15. Uczestnicy zajęć w grupach zostają zakwalifikowani na odpowiedni poziom zaawansowania. O liczebności grup decyduje Instruktor prowadzący oraz kierownictwo Term Cieplickich.

16. Rodzic/opiekun może wnioskować o przeniesienie dziecka do innej grupy, motywując wniosek liczebnością, stopniem zaawansowania lub godzinami zajęć.

17. Wraz ze wzrostem umiejętności dziecko może zostać skierowane do grupy wyższej.

18. Decyzję o dołączeniu/przeniesieniu dziecka do grupy zajęciowej ostatecznie podejmuje Instruktor Prowadzący.

19. Szkółka Pływacka umożliwia korzystanie ze sprzętu oraz przyborów sportowych w czasie zajęć.

20. Uczestnik zajęć lub jego rodzic/opiekun ma prawo być informowany o postępach, korzystać z porad i/lub otrzymać indywidualny program ćwiczeń do samodzielnego treningu miedzy zajęciami.

21. Uczestnik zajęć lub jego rodzic/opiekun ma prawo zgłaszać uwagi, skargi lub zażalenia na adres marketing@termycieplickie.pl

22. Szkoła zastrzega sobie prawo do wykorzystywania zdjęć wykonanych na zajęciach w celach marketingowych według postanowień Załącznika nr 1.

23. Udział w zajęciach jest jednoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego regulaminu.

 

 

UMOWA NR…………………………… DOTYCZĄCA UDZIAŁU DZIECKA W ZAJĘCIACH SZKOŁY PANA KROPELKI-WAKACJE

Zawarta w Jeleniej Górze w dniu…………………………………

Pomiędzy Termy Cieplickie sp. z o. o. ul. Park Zdrojowy 5; 58-560 Jelenia Góra zwanym dalej Organizatorem

A Panem/Panią:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Pesel:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Telefon i email:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Zwanym dalej Rodzicem/Opiekunem

§1

 

Termy Cieplickie zobowiązują się do prowadzenia zajęć w Szkole Pana Kropelki dla:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

W czasie jednego cyklu wakacyjnego(10 zajęć po 120 minut z czego 45m minut stanowi nauka i doskonalenie pływania) miesięcznie w okresie od…………………..……..do…………………..………dziecko będzie uczęszczało na zajęcia raz w tygodniu w dniu……………………..……………na godzinę:…………………………

§2

 

W ramach zajęć Organizator gwarantuje wstęp na basen jednego dziecka oraz naukę lub doskonalenie umiejętności pływackich pod nadzorem instruktora.

§3

 

1.        Opłata obejmuje jeden wakacyjny cykl zajęć. Opłata będzie pobierana jednorazowo nie później niż przed przystąpieniem do pierwszych pełnopłatnych zajęć w cyklu.

2.        Koszt uczestnictwa w cyklu wakacyjnym wynosi 200zł + ewentualny, jednorazowy koszt wyrobienia Karty Członkowskiej w wysokości 10zł.

§4

 

Opłata za zajęcia, które się odbyły i w których dziecko nie brało udziału nie jest zwracana. Nie ma możliwości odrobienia zajęć

§5

 

Rodzic/opiekun wyraża zgodę na wykorzystanie zdjęć dziecka zrobionych podczas zajęć dla celów reklamowych i marketingowych według informacji zawartych w Załączniku nr 1

§6

 

1.        Rodzic/opiekun zobowiązany jest przed przystąpieniem dziecka do zajęć w Szkole Pana Kropelki zapoznać się z Regulaminem Szkoły Pana Kropelki oraz Regulaminem Ogólnym Term Cieplickich oraz regulaminami poszczególnych stref i atrakcji wodnych.

2.        Podpisanie niniejszej umowy jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu Szkoły Pana Kropelki oraz Regulaminu ogólnego Term Cieplickich

 

§7

 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………..                                                              ………….………………………………………………………

Podpis pełnomocnika Term Cieplickich                                                                Podpis rodzica/opiekuna

 

 

UMOWA NR…………………………… DOTYCZĄCA UDZIAŁU DZIECKA W ZAJĘCIACH SZKOŁY PANA KROPELKI-WAKACJE

Zawarta w Jeleniej Górze w dniu…………………………………

Pomiędzy Termy Cieplickie sp. z o. o. ul. Park Zdrojowy 5; 58-560 Jelenia Góra zwanym dalej Organizatorem

A Panem/Panią:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Pesel:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Telefon i email:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Zwanym dalej Rodzicem/Opiekunem

§1

 

Termy Cieplickie zobowiązują się do prowadzenia zajęć w Szkole Pana Kropelki dla:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

W czasie jednego cyklu wakacyjnego(10 zajęć po 120 minut z czego 45m minut stanowi nauka i doskonalenie pływania) miesięcznie w okresie od…………………..……..do…………………..………dziecko będzie uczęszczało na zajęcia raz w tygodniu w dniu……………………..……………na godzinę:…………………………

§2

 

W ramach zajęć Organizator gwarantuje wstęp na basen jednego dziecka oraz naukę lub doskonalenie umiejętności pływackich pod nadzorem instruktora.

§3

 

3.        Opłata obejmuje jeden wakacyjny cykl zajęć. Opłata będzie pobierana jednorazowo nie później niż przed przystąpieniem do pierwszych pełnopłatnych zajęć w cyklu.

4.        Koszt uczestnictwa w cyklu wakacyjnym wynosi 200zł + ewentualny, jednorazowy koszt wyrobienia Karty Członkowskiej w wysokości 10zł.

§4

 

Opłata za zajęcia, które się odbyły i w których dziecko nie brało udziału nie jest zwracana. Nie ma możliwości odrobienia zajęć

§5

 

Rodzic/opiekun wyraża zgodę na wykorzystanie zdjęć dziecka zrobionych podczas zajęć dla celów reklamowych i marketingowych według informacji zawartych w Załączniku nr 1

§6

 

3.        Rodzic/opiekun zobowiązany jest przed przystąpieniem dziecka do zajęć w Szkole Pana Kropelki zapoznać się z Regulaminem Szkoły Pana Kropelki oraz Regulaminem Ogólnym Term Cieplickich oraz regulaminami poszczególnych stref i atrakcji wodnych.

4.        Podpisanie niniejszej umowy jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu Szkoły Pana Kropelki oraz Regulaminu ogólnego Term Cieplickich

 

§7

 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………..                                                              ………….………………………………………………………

Podpis pełnomocnika Term Cieplickich                                                                Podpis rodzica/opiekuna

 

 

 

Załącznik nr 1

Do umowy dotyczącej udziału dziecka w zajęciach Szkoły Pana Kropelki

 

Termy Cieplickie sp. z o.o, ul. Park Zdrojowy 5, 58-560 Jelenia Góra zastrzegają sobie możliwość wykorzystania zrobionych podczas zajęć Szkoły Pana Kropelki zdjęć na następujących warunkach i polach eksploatacji:

 

a) utrwalenie i zwielokrotnienie - wytworzenie dowolną techniką egzemplarzy, w tym w szczególności techniką drukarską, reprograficzną oraz techniką cyfrową;

 b) wprowadzenie do obrotu we wszelkich dopuszczalnych w świetle prawa formach;

 c) wykorzystanie dla potrzeb stworzenia dowolnych materiałów reklamowych (reklamy prasowe, ulotki, plakaty o dowolnych rozmiarach, materiały okolicznościowe) oraz korzystanie z nich w ramach materiałów reklamowych, poprzez ich utrwalanie i zwielokrotnianie technikami opisanymi w lit. a powyżej, oraz wprowadzenie do obrotu, najem, użyczenie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

 d) rozpowszechnianie i udostępnianie w sieci Internet poprzez wprowadzenie do pamięci komputera bez względu na liczbę nadań, emisji, wytworzonych egzemplarzy;

 e) tworzenie i rozpowszechnianie utworów zależnych, w tym w szczególności modyfikowanie, dokonywania korekt, przeróbek, adaptacji, swobodnego łączenia z innymi utworami bez nadzoru autorskiego, wedle swobodnego uznania Przejmującego.

 f) utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audio lub audiowizualnym, a w szczególności na: nośnikach CD, DVD, wideo, taśmie światłoczułej, magnetycznej i dysku komputerowym, w sieci multimedialnej (w tym Internet);

 g) zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, w tym: techniką magnetyczną na kasetach wideo, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą, cyfrową, techniką zapisu komputerowego, w sieci multimedialnej (w tym Internet);

 h) wyświetlanie, publiczne odtwarzanie;

 i) prawo obrotu w kraju i za granicą;

 j) wypożyczanie, najem, użyczenie lub wymiana nośników, na których utwór utrwalono;

 k) nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną;

 l) nadawanie za pośrednictwem satelity;

 m) retransmisja odpowiedzi lub haseł;

 n) sporządzanie wersji obcojęzycznych;

 o) wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej;

 p) wykorzystanie w utworach multimedialnych;

 q) wykorzystanie na wszelkich stronach internetowych;

 r) wprowadzanie do obrotu w jakikolwiek sposób, w tym przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych, wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe;

 s) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

 t) wykorzystanie utworu do celów promocyjnych i reklamy;

u) reemisja równoczesna i integralna w organizacji telewizyjnej bądź radiowej.

w) Przejmujący zastrzega sobie prawo do wykorzystania utworu na polach eksploatacji nieprzewidzianych w umowie.

 

 

Prosimy o potwierdzenie adresu i wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przesyłania newslettera - szczegóły w mailu, który zostanie do Państwa wysłany po zapisaniu się.