MENU
VIDEO Kup bilet Park Sportowy SQUASH & FITNESS Zrób Prezent

Regulamin Strefy Squash i Fitness

Regulamin Strefy Treningu Funkcjonalnego, Squash i Fitness.

1. Strefa Treningu Funkcjonalnego, Squash i Fitness (zwana dalej „Strefą”) jest dostępna w godzinach funkcjonowania Term Cieplickich.

2. Korzystanie ze Strefy jest możliwe po zapoznaniu się z Regulaminem Ogólnym Term Cieplickich, jego akceptacją i zgodą na respektowanie jego zapisów.

3. Osoby korzystające ze Strefy oświadczają, że nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do podejmowanych form aktywności fizycznej, ich stan zdrowia jest im znany lub przed przystąpieniem do ćwiczeń skonsultowały się z lekarzem. 

4. Osoby korzystające ze Strefy zobowiązane są do podejmowania ćwiczeń i aktywności odpowiednich dla ich poziomu sprawności, zdrowia i stopnia wytrenowania.

5. Podstawą do korzystania z siłowni jest zakup biletu wstępu lub odpowiedniego Karnetu. 

6. Prawo wstępu:

a. do Strefy treningu funkcjonalnego i na kort squash mają wyłącznie osoby powyżej 18 roku życia, 

b. w zajęciach fitness osoby niepełnoletnie mogą brać udział po dostarczeniu pisemnej zgody pełnoletnich opiekunów.

7. Wejście na Strefę możliwe jest tylko w odpowiednim kompletnym stroju sportowym oraz czystym (zmienionym) obuwiu sportowym. 

8. Na korcie do squasha obowiązuje dodatkowo miękkie obuwie sportowe z jasną, niepozostawiającą śladów, podeszwą.

9. W pomieszczeniach Strefy mogą przebywać tylko osoby ćwiczące i instruktorzy.

10. Podczas ćwiczeń na przyrządach powierzchnie do siedzenia lub leżenia należy zabezpieczać ręcznikiem, a jeśli dojdzie do ich zabrudzenia, należy wytrzeć je środkiem dezynfekującym i papierowym ręcznikiem.

11. Osoby korzystające ze Strefy mają bezwzględny obowiązek zgłaszać obsłudze każde zdarzenie niebezpieczne, zagrożenie, a szczególnie wszelkie naruszenia regulaminu oraz kontuzje, urazy, zmiany samopoczucia, omdlenia itp. tak własne, jak i innych osób przebywających w Strefie. 

12. Przed rozpoczęciem ćwiczeń należy sprawdzić stan urządzenia - wszelkie usterki, uszkodzenia sprzętu i przyrządów należy zgłaszać obsłudze Strefy. 

13. Osoby korzystające ze Strefy odpowiadają za szkody, zniszczenia i uszkodzenia sprzętu lub wyposażenia Strefy, które powstały w wyniku ich niewłaściwego użytkowania.

a. zniszczenie rakiety do squasha wiąże się z koniecznością uiszczenia oplaty za jej naprawę lub wymianę w kwocie 50 zł,

b. zgubienie piłki do squasha wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty w wysokości 10 zł,

c. opłata za zniszczenie innego sprzętu lub wyposażenia jest wyceniana indywidualnie. 

14. Zabrania się wykonywania ćwiczeń na przyrządach uszkodzonych lub niesprawnych. 

15. Po zakończeniu ćwiczeń należy uporządkować sprzęt i stanowisko.

16. Obsługa Strefy ma prawo odmówić wstępu lub usunąć ze Strefy osoby:

a. korzystające ze sprzętu w sposób niezgodny z przeznaczeniem, niebezpieczny dla ćwiczącego lub innych osób lub mogących prowadzić do uszkodzenia wyposażenia Strefy,

b. bez odpowiedniego stroju sportowego oraz obuwia,

c. realizujące trening personalny lub prowadzące jakąkolwiek działalność o charakterze komercyjnym, bez wcześniejszego podpisania umowy ze spółką Termy Cieplickie,

d. zakłócające w jakikolwiek sposób pobyt innych osób,

e. łamiące niniejszy regulamin.

17. Wszelkie uwagi i wnioski związane z funkcjonowaniem Strefy można kierować drogą mailową na adres bok@termycieplickie.pl . 

18. Spółka Termy Cieplickie zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępności Strefy lub jej części, a informacje na ten temat będą publikowane na stronie www.termycieplickie.pl 

Prosimy o potwierdzenie adresu i wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przesyłania newslettera - szczegóły w mailu, który zostanie do Państwa wysłany po zapisaniu się.
@textColor
@lightBgColor
@midBgColor
@darkBgColor
@baseColor
@brandPrimary
@brandSuccess