Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności
Przed rozpoczęciem korzystania z Naszej strony prosimy Państwa o dokonanie wyboru czy strona może korzystać z plików cookie lub innych technologii, takich jak sygnały nawigacyjne w sieci web, znaczniki pikseli i obiekty Flash („Pliki cookie”).

Są wymagane, aby umożliwić korzystanie z podstawowych funkcji witryny, takich jak zapewnienie bezpiecznego logowania lub zapamiętywanie, na jakim etapie rezerwacji jest użytkownik. Bez tych plików korzystanie z Naszej strony nie będzie możliwe.

Umożliwiają analizę korzystania z witryny przez użytkownika w celu oceny i poprawy jej wydajności dzięki zrozumieniu, jak korzystają z niej użytkownicy a także mają na celu dopasowanie i zapamiętanie preferencji użytkownika. Mogą one być również wykorzystywane do zapewnienia lepszej obsługi klienta na tej stronie. Na przykład: do zapamiętywania danych do logowania, zapisywania informacji o tym, co znajduje się w koszyku lub dostarczania informacji o sposobach korzystania z naszej strony, do zapisywania informacji o wybranym języku, regionie, rozmiarze czcionki, wyglądzie strony internetowej.

Te pliki cookie są wykorzystywane do wyświetlania reklam, które są bardziej dopasowane do użytkownika. Możemy dzielić się tymi informacjami z reklamodawcami lub wykorzystywać je w celu lepszego zrozumienia zainteresowań użytkownika. Reklamowe pliki cookie mogą być na przykład wykorzystywane do udostępniania danych reklamodawcom, tak aby reklamy, które widzi użytkownik były do niego bardziej dopasowane, aby mógł on udostępniać niektóre strony na portalach społecznościowych lub zamieszczać komentarze na naszej stronie.

 

Szczegółowa informacja na temat korzystania z plików cookie i związanych z nimi technologii znajduje się pod poniższym linkiem Polityce prywatności.
MENU

recepcja TERMY

Dojazd

Regulamin Grup Zorganizowanych

I. Przepisy ogólne
1.    Przez Grupę Zorganizowaną rozumie się co najmniej 10 osób nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych (w rozumieniu Art. 11, 12 i 13 Kodeksu Cywilnego), korzystających z kompleksu Termy Cieplickie wspólnie, w sposób zorganizowany i pod kierunkiem instruktora, trenera, nauczyciela lub innej uprawnionej osoby zwanej dalej Opiekunem Grupy Zorganizowanej.
2.    Regulamin Grup Zorganizowanych obowiązuje łącznie z Regulaminem Ogólnym oraz wszelkimi regulaminami szczegółowymi poszczególnych atrakcji i stref kompleksu.
3.    Grupy Zorganizowane liczące więcej niż 10 osób mogą korzystać z kompleksu po uprzednim ustaleniu godziny przybycia z działem Promocji lub Biurem Obsługi Klienta. Ustalenie musi być poprzedzone kontaktem telefonicznym lub mailowym co najmniej 1 dzień przed planowanym przybyciem.
4.    Jeden Opiekun Grupy może sprawować opiekę nad grupą liczącą maksymalnie (jedna z opcji):
a. 30 pełnoletnich uczestników nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych,
b. 15 niepełnoletnich uczestników lub pełnoletnich uczniów,
c. 10 uczestników w wieku przedszkolnym,
d. ustaloną i zaakceptowaną przez obsługę kompleksu ilość osób niepełnosprawnych, w zależności od stopnia i rodzaju niepełnosprawności oraz stanu zdrowia podopiecznych.
5.    W przypadku grup liczniejszych niż wyszczególnione w p. 4, konieczne jest podzielenie grup i zaangażowanie większej ilości opiekunów.

II. Opiekun Grupy Zorganizowanej
1.    Opiekun grupy reprezentuje instytucję, organizację, podmiot lub placówkę szkolno-wychowawczą i zobowiązany jest do właściwej opieki, nadzoru oraz kontroli zachowań powierzonej jego pieczy grupy.
2.    Opiekun ponosi pełną odpowiedzialność za będące pod ich opieką osoby.  
3.    Opiekun grupy jest odpowiedzialny za jej przybycie co najmniej 15 minut przed uzgodnionym terminem rozpoczęcia zajęć. Bezpośrednio po wejściu do kompleksu Opiekun zgłasza się do kasy i uzgadnia warunki korzystania z kompleksu
4.    Opiekun ma obowiązek posiadać pełną listę uczestników grupy.
5.    Opiekun grupy ma obowiązek posiadania pełnych informacji o stanie zdrowotnym, fizycznym i psychicznym uczestników grupy i oświadcza,  że pozwala on na korzystanie z Term Cieplickich. Opiekun grupy zna także umiejętności pływackie wszystkich członków grupy i zgodnie z tą wiedzą, w porozumieniu z ratownikiem, kształtuje program pobytu w strefie basenowej, a w tym korzystanie przez jej uczestników z atrakcji wodnych.
6.    Opiekun zobowiązany jest do zapoznania grupy z Regulaminem Ogólnym i wszystkimi niezbędnymi regulaminami szczegółowymi. Wejście uczestników grupy przez bramki oznacza znajomość, pełną akceptację oraz wyrażenie zgody na bezwzględne przestrzeganie postanowień regulaminów.
7.    Opiekunowie grup wchodzą na pływalnię bezpłatnie.
8.    Grupy zorganizowane bez kompetentnego i uprawnionego opiekuna nie zostaną wpuszczone do kompleksu.

III. Pobyt grupy na terenie kompleksu Termy Cieplickie

1.    Opiekunowie grup zobowiązani są przebrać się w strój kąpielowy lub sportowy i przez cały czas pobytu grupy w hali basenowej przebywać razem z grupą oraz kontrolować zachowanie jej uczestników.
2.    Do obowiązków opiekuna grupy należy:
a) wprowadzenie grupy do holu głównego i wskazanie miejsca oczekiwania na wejście do szatni (wymiana obuwia przy szafkach),
b) zapoznanie uczestników grupy z Regulaminem Ogólnym, regulaminami atrakcji wodnych i innymi regulaminami oraz zobowiązanie uczestników do ich przestrzegania,
c) wypełnienie i podpisanie Oświadczenia Opiekuna Grupy,
d) załatwienie w kasie wszelkich formalności związanych z wejściem grupowym, pobranie i przekazanie transponderów uczestnikom grupy,
e) pouczenie podopiecznych o sposobie korzystania z szafek na buty, szatni, zamków cyfrowych i transponderów,
f) wprowadzenie grupy do szatni i dopilnowanie przebrania się w stroje kąpielowe, umieszczenia odzieży w szafkach oraz właściwego zamknięcia szafek, wprowadzenie grupy z szatni do pomieszczeń z natryskami i sanitariatów,
g) dopilnowanie obowiązku skorzystania z toalet i natrysków przed, po i - w razie potrzeby - w czasie pobytu w strefie basenowej,
h) dopilnowanie właściwego rodzaju, kompletności i stanu higienicznego strojów kąpielowych uczestników,
i) dopilnowanie starannego umycia całego ciała z użyciem środków higienicznych, a następnie wprowadzenie grupy z pomieszczeń natryskowych do strefy basenowej wraz z dopilnowaniem użycia środku dezynfekującego stopy,
j) skontaktowanie się z kierownikiem zmiany ratowników bezpośrednio po wejściu na strefę basenową i ustalenie zasad korzystania z kompleksu przez grupę,
k) zarządzanie zbiórki i sprawdzenie stanu liczebnego grupy w obecności ratownika,
l) ustawiczna kontrola zachowania uczestników grupy w czasie całego pobytu w hali basenowej i korzystania z atrakcji wodnych, podejmowanie wszelkich koniecznych działań zmierzających do utrzymania bezpieczeństwa i porządku oraz przeciwdziałanie przypadkom łamania regulaminów lub norm społecznych,
m) obecność w strefie SPA, tylko podczas korzystania przez uczestników grupy z tej strefy (nie dotyczy grup dzieci i młodzieży; ze strefy SPA mają prawo korzystać osoby powyżej 16 roku życia)
n) po upływie wyznaczonego czasu pobytu zarządzanie zbiórki, sprawdzenie stanu liczebnego grupy, zgłoszenie ratownikowi zakończenia zajęć i wyprowadzenie grupy z hali basenowej do natrysków, sanitariatów i szatni,
o) dopilnowanie opróżnienia szafek odzieżowych oraz zabrania przez uczestników wszystkich rzeczy osobistych, a także dopilnowania aby każda z opuszczanych szafek była otwarta a rygiel zamka był schowany,
p) zebranie od wszystkich uczestników grupy transponderów i rozliczenie się z nich w kasie pływalni,
q) opłacenie w kasie ponadwymiarowego czasu pobytu oraz wszelkich usług rozliczonych transponderem  przez wszystkich członków grupy, zgodnie z obowiązującym cennikiem usług.
3.    Opiekun grupy sprawuje stały nadzór nad grupą i ponosi prawną odpowiedzialność za jej bezpieczeństwo:
a) w szatni,
b) we wszystkich strefach kompleksu Termy Cieplickie (płatnych i bezpłatnych),
c) w pomieszczeniach ogólnodostępnych kompleksu Termy Cieplickie,
d) na parkingu i całym terenie zewnętrznym administrowanym przez Termy Cieplickie.
4.    W razie jakichkolwiek wątpliwości, co do stanu ilościowego uczestników grupy w trakcie pobytu na pływalni i po wyjściu z wody należy natychmiast alarmować służby ratownicze.
5.    Opiekun grupy w czasie zajęć w wodzie powinien znajdować się w takim miejscu blisko lustra wody, z którego widzi wszystkich uczestników zajęć i sam jest przez nich widziany.
6.    Opiekunowi grupy nie wolno stosować wobec uczestników przymusu korzystania z atrakcji pływalni.

IV. Rozliczenie grupy, zakończenie pobytu i przepisy ogólne
1.    Opiekun i członkowie grupy mają bezwzględny obowiązek podporządkowania się poleceniom ratowników oraz obsługi kompleksu.
2.    Zagubienie lub zniszczenie transpondera łączy się  dodatkową opłatą w wysokości 200 zł za sztukę.
3.    Opiekun grupy odpowiada za opłacenie w kasie ponadwymiarowego czasu pobytu oraz wszelkich usług rozliczonych transponderem  przez wszystkich członków grupy zgodnie z obowiązującym cennikiem usług.
4.    Opiekun grupy ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez uczestników grupy podczas jej przebywania na terenie kompleksu.
5.    Opiekun grupy ponosi odpowiedzialność za wszelkie wypadki spowodowane złamaniem, przez uczestników grupy, obowiązujących przepisów, regulaminów i norm zachowań.
6.    Przed każdorazowym wprowadzeniem grupy na obiekt Opiekun grupy zobowiązany jest do wypełnienia druku „Oświadczenie Opiekuna Grupy” w celu ustalenia zasad korzystania z obiektu oraz danych uczestników grupy - druk dostępny jest w recepcji obiektu oraz na stronie internetowej www.termycieplickie.pl
7.    Dane osobowe zawarte w „Oświadczeniu opiekuna grupy” stanowią informacje niejawne,  przechowywane są zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz nie będą wykorzystywane w celach marketingowych bez zgody opiekuna grupy.
8.    W przypadku stwierdzenia poważnych uchybień w zakresie przestrzegania regulaminów obowiązujących na terenie kompleksu – ratownik lub pracownicy obsługi mają prawo do zakazania dalszego korzystania z kompleksu i usunięcia z niego całej grupy.REGULAMIN  GRUP REKREACYJNYCH
1.    Regulamin Grup Rekreacyjnych obowiązuje łącznie z Regulaminem Ogólnym oraz wszelkimi regulaminami szczegółowymi poszczególnych atrakcji i stref kompleksu.
2.    Przez Grupę Rekreacyjną rozumie się co najmniej 10 osób, korzystających wspólnie z kompleksu Termy Cieplickie.
3.    W skład Grupy Rekreacyjnej mogą wchodzić osoby bez względu na wiek, ale pod warunkiem,
że nad każdym niepełnoletnim członkiem grupy będzie sprawował opiekę rodzic lub opiekun prawny.
4.    Grupy Rekreacyjne bez względu na ilość osób mogą korzystać z kompleksu po ustaleniu godziny przybycia z Działem Promocji lub Biurem Obsługi Klienta. Ustalenie musi być poprzedzone kontaktem telefonicznym lub mailowym co najmniej 1 dzień przed planowanym przybyciem.
5.    Grupa Rekreacyjna, która nie ustali godziny przybycia z jednodniowym wyprzedzeniem nie ma prawa do zniżki grupowej. Warunek ten nie ma zastosowania wobec grup, które zarezerwowały/opłaciły pobyt przez Partnera Term Cieplickich (hotele, przewodnicy, tour-operatorzy).
6.    W Grupie Rekreacyjnej odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo ponosi indywidualnie każdy uczestnik grupy. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą wszyscy pełnoletni uczestnicy grupy.
7.    Grupa Rekreacyjna wspólnie wchodzi i opuszcza kompleks.
8.    Pełnoletni uczestnicy mają obowiązek stałej opieki, obserwacji i kontroli nad niepełnoletnimi uczestnikami grupy.
9.    Uczestnicy grupy w wieku 4-15 lat nie mają wstępu do strefy SPA.
10.    Członkowie Grupy Rekreacyjnej zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem Ogólnym i wszystkimi niezbędnymi regulaminami szczegółowymi. Wejście uczestników grupy przez bramki oznacza znajomość, pełną akceptację oraz wyrażenie zgody na bezwzględne przestrzeganie postanowień regulaminów
11.    Członkowie grupy mają bezwzględny obowiązek podporządkowania się poleceniom ratowników oraz obsługi kompleksu.
12.    Członkowie grupy odpowiadają solidarnie za opłacenie w kasie ponadwymiarowego czasu pobytu oraz wszelkich usług rozliczonych transponderem przez wszystkich członków grupy zgodnie z obowiązującym cennikiem usług.
13.    Członkowie grupy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez uczestników grupy podczas jej przebywania na terenie kompleksu.
14.    Zagubienie lub zniszczenie transpondera łączy się dodatkową opłatą w wysokości 200 zł za sztukę.
15.    W przypadku stwierdzenia uchybień w zakresie przestrzegania regulaminów obowiązujących na terenie kompleksu, a także ustalonych norm społecznych i zasad kulturalnego zachowania – ratownik lub pracownicy obsługi mają prawo do zakazania dalszego korzystania z kompleksu i usunięcia z niego
poszczególnych członków lub całej Grupy Rekreacyjnej.

Prosimy o potwierdzenie adresu i wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przesyłania newslettera - szczegóły w mailu, który zostanie do Państwa wysłany po zapisaniu się.