MENU
VIDEO Kup bilet Park Sportowy Spacer 3D SQUASH & FITNESS Zrób Prezent SPORT HOTEL

recepcja TERMY

Dojazd

Umowa oraz regulamin Szkoły Pływania Pana Kropelki

 

UMOWA nr……………………………..

DOTYCZĄCA UDZIAŁU DZIECKA W ZAJĘCIACH SZKOŁY PANA KROPELKI

 

Zawarta w Jeleniej Górze w dniu …………………..………….

pomiędzy Termy Cieplickie sp. z o.o. ul. Park Zdrojowy 5; 58-560 Jelenia Góra zwanym dalej Organizatorem

a Panem/Panią:

     Imię i nazwisko:……………………………………………………………………………………………………………………………….

    Telefon i email……………..……….……………………………………………………………………………………………….…………

Zwanym dalej Rodzicem/Opiekunem

§1

Termy Cieplickie zobowiązują się do prowadzenia zajęć w Szkole Pana Kropelki dla:

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

/imię i nazwisko dziecka/

 

W czasie jednego miesiąca zajęciowego obejmującego 2,3,4 lub 5 zajęć (tj. 120 minut z czego 45 minut stanowi nauka lub doskonalenia pływania) miesięcznie w  okresie od 03.09.2018 do  30.06.2018. r.  dziecko będzie uczęszczało na zajęcia raz w tygodniu w dniu: ………………………………………….…   na godzinę  …………………………………………….                  

 

§2

W ramach zajęć Organizator gwarantuje wstęp na basen dla 1 dziecka oraz naukę pływania lub doskonalenie umiejętności pływackich pod nadzorem instruktora.

§3

1.    Składka będzie pobierana w pierwszym dniu zajęciowym.

2.     Składka obejmująca jeden miesiąc zajęciowy pobierana będzie jednorazowo i wynosi wielokrotność 35zł za zajęcia w zależności od ilości zajęć w miesiącu-nie ma możliwości opłaty pojedynczych zajęć.

3.    Składka wpłacana będzie na kartę członkowską (której ważność będzie odnawiana automatycznie na okres miesiąca zajęciowego)-koszt wydania karty wynosi 10 zł.

§4

1.    W przypadku braku wpłaty składki w podanym wyżej terminie, członek szkoły nie może uczestniczyć w zajęciach do czasu uregulowania zaległości.

2.    W przypadku opuszczenia zajęć istnieje możliwość odrobienia zajęć po uzgodnieniu terminu z instruktorem prowadzącym zajęcia w okresie obowiązywania niniejszej umowy.

3.    Odrabianie zajęć następuje w czasie trwania umowy o którym mowa w § 1.

§5

1.    Rodzic/opiekun zobowiązany jest przed przystąpieniem do zajęć w Szkole Pana Kropelki zapoznać się z Regulaminem Szkoły Pana Kropelki oraz Regulaminem Ogólnym Term i regulaminami poszczególnych stref i atrakcji wodnych.

2.    Podpisanie niniejszej umowy jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu Szkoły Pana Kropelki oraz Regulaminem Ogólnym Term.

§6

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

 

 

…………………………………………….                                                                    ………………………………………………………..

     Termy Cieplickie Sp. z o.o.                                                                           podpis Rodzica/Opiekuna

 

 

  1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Termy Cieplickie Sp. z o.o. moich danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy.

…………………………………………….

podpis Rodzica/Opiekuna

 

  1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Termy Cieplickie Sp. z o.o. danych osobowych mojego syna/córki* ………………………………………………………… (imię i nazwisko dziecka) w celu realizacji niniejszej umowy.

…………………………………………     …………………………………………….

                                                                                                      (podpis rodziców/opiekunów prawnych)

 

  1. Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka

Wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć i filmów zawierających wizerunek mojego syna/córki* …………………..……………………… (imię i nazwisko dziecka)   zarejestrowanych podczas realizacji zajęć Szkoły Pana Kropelki na stronie internetowej Term Cieplickich Sp. z o.o. oraz na profilach Term Cieplickich Sp. z o.o. na portalach społecznościowych Facebook i Instagram.

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wizerunek mojego dziecka będzie wykorzystywany tylko i wyłącznie w celu promocji działań związanych z realizacją zajęć Szkółki Pana Kropelki.

 

…………………………………………     …………………………………………….

                                                                                                      (podpis rodziców/opiekunów prawnych)

 

 

 

*niepotrzebne skreślić

 

 

Jednocześnie  informujemy, że z dniem 25 maja 2018 r Przetwarzanie danych osobowych z tytułu

Umowy odbywać się będzie w zgodzie w oparciu o:

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zw. „RODO”)

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Termy Cieplickie Sp. o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze, zwana dalej Spółką;

2.      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy na podstawie art. 6 ust 1 pkt a), b);

3.      Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom;

4.      Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;

5.      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody;

6.      Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Adres kontaktowy e-mail: alicja.osyda@termycieplickie.pl;

7.      Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

8.      Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne;

9.      Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Prosimy o potwierdzenie adresu i wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przesyłania newslettera - szczegóły w mailu, który zostanie do Państwa wysłany po zapisaniu się.